Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvod

Společnost Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG jako provozovatel on-line nabídky odpovídá za zpracování osobních údajů uživatelů této online nabídky. Naše kontaktní údaje naleznete v impresu online nabídky. Kontaktní osoby, které Vám zodpoví dotazy týkající se zpracování osobních údajů, jsou uvedeny přímo v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Ochranu Vašeho soukromí a Vašich soukromých údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a používáme pouze v souladu s obsahem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a platnými předpisy o ochraně údajů, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení GDPR) a národními předpisy o ochraně údajů.

Prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat, v jakém rozsahu a za jakým účelem zpracováváme osobní údaje v souvislosti s užíváním on-line nabídky.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Patří sem veškeré informace o Vaší totožnosti, jako je Vaše jméno a e-mailová nebo poštovní adresa. Informace, které nelze spojit s Vaší totožností (například statistické údaje, jako třeba počet uživatelů online nabídky), se však za osobní údaje nepovažují.

Naši online nabídku můžete v zásadě používat, aniž byste museli zveřejnit svou totožnost nebo uvést své osobní údaje. V takovém případě budeme shromažďovat pouze obecné informace o Vaší návštěvě naší online nabídky. U některých nabízených služeb však budeme Vaše osobní údaje shromažďovat. Tyto údaje pak budeme zpracovávat pouze pro účely užívání této online nabídky, zejména pro poskytování žádoucích informací. Při shromažďování osobních údajů musí být povinně poskytnuty pouze nezbytně nutné údaje. Kromě toho mohou být požadovány další údaje, v tom případě se však jedná o údaje poskytnuté dobrovolně. Vždy Vás upozorníme na to, zda se jedná o povinná nebo nepovinná pole. O konkrétních podrobnostech Vás budeme informovat v příslušné části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s užíváním naší online nabídky nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

Zpracování osobních údajů

Vaše údaje budeme ukládat na serverech umístěných v Evropské unii, které jsou obzvláště chráněny technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, poškození, přístupu, úpravě nebo šíření Vašich údajů neoprávněnými osobami. Přístup k Vašim údajům má pouze velmi málo oprávněných osob, které odpovídají za technickou, obchodní nebo redakční správu serveru. I přes pravidelné kontroly však není možné zajistit úplnou ochranu vůči všem nebezpečím.

Vaše osobní údaje budou přenášeny internetem v zašifrované podobě. Pro přenos dat používáme šifrování SSL (Secure Socket Layer).

Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje používáme pouze k poskytování Vámi požadovaných služeb. Pokud budeme v rámci poskytování služeb spolupracovat s externími poskytovateli, budou mít přístup k těmto údajům výhradně pro účely poskytování daných služeb. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů zajišťujeme prostřednictvím technických a organizačních opatření, k nimž zavazujeme i naše externí poskytovatele služeb.

Kromě toho nebudeme bez Vašeho výslovného souhlasu předávat údaje třetím stranám, zejména ne pro reklamní účely. Vaše osobní údaje předáme pouze v případě, že budete s přenosem dat sami souhlasit, nebo pokud budeme oprávněni nebo povinni tak učinit v souladu s právními předpisy nebo na základě úředních či soudních nařízení. Může se jednat především o poskytování informací pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo vymáhání práv duševního vlastnictví.

Právní základ pro zpracování údajů

Pokud získáme souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, slouží jako právní základ pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR.

Pokud budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy nebo v souvislosti se smluvním vztahem s Vámi, slouží jako právní základ pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.

Pokud budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění právní povinnosti, slouží jako právní základ pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Jako právní základ pro zpracování osobních údajů připadá dále v úvahu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, je-li zpracování Vašich osobních údajů nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy, základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

V rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů vždy odkazujeme na právní základ, z něhož při ochraně Vašich osobních údajů vycházíme.

Mazání a doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje vymažeme nebo zablokujeme vždy tehdy, pomine-li účel jejich uchovávání. Údaje můžeme mimo to uchovávat, je-li tak stanoveno v zákonných předpisech, kterým podléháme, například pokud jde o zákonné povinnosti uchovávat a dokumentovat. V takovém případě Vaše osobní údaje vymažeme nebo zablokujeme po uplynutí lhůt stanovených příslušnými předpisy.

Užívání naší on-line nabídky

Informace o Vašem počítači

Při každé návštěvě naší on-line nabídky budeme bez ohledu na to, zda jste se na naší stránce zaregistrovali, shromažďovat následující informace o Vašem počítači: IP adresu počítače, dotaz Vašeho prohlížeče a čas tohoto dotazu. Kromě toho budeme v rámci tohoto dotazu zaznamenávat stav a objem přenesených dat. Dále budeme zpracovávat informace o produktu, verzi použitého prohlížeče a operačním systému počítače. Sledujeme také, ze které webové stránky jste naši online nabídku navštívili. IP adresu Vašeho počítače budeme uchovávat pouze po dobu užívání online nabídky a následně ji vymažeme nebo anonymizujeme. Zbývající údaje budeme uchovávat po omezenou dobu.

Tyto údaje používáme k provozu on-line nabídky, zejména abychom našli a odstranili chyby, zjistili vytíženost on-line nabídky a mohli ji upravovat či zlepšovat. Tyto účely mají opodstatnění v našem oprávněném zájmu na zpracovávání údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, který je právním základem pro takové zpracování.

Použití souborů cookie

Obdobně jako na mnoha webových stránkách používáme i my při provozu naší on-line nabídky soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které ukládají určitá nastavení a údaje pro výměnu s naší online nabídkou prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Soubor cookie zpravidla obsahuje jméno domény, ze které byl odeslán, informace o jeho stáří a alfanumerický identifikátor.

Díky souborům cookie umíme rozpoznat Váš počítač a okamžitě provést případná přednastavení. Cookies nám pomáhají zlepšovat naši online nabídku a nabízet Vám lepší a přizpůsobené služby. I tady lze spatřit náš oprávněný zájem na zpracovávání údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.

Soubory cookie, které používáme, jsou pouze dočasné (tzv. session cookies), a po ukončení relace budou automaticky smazány. Ojediněle také mohou být použity soubory cookies s delší dobou uchovávání, aby bylo možné zohlednit Vaše přednastavení a preference i při příští návštěvě naší online nabídky.

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby soubory cookie přijímala automaticky. Ukládání souborů cookie však můžete deaktivovat, případně můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás na odesílání souborů cookie upozorňoval. Mimo to můžete již uložené soubory cookie smazat ručně v nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že ukládání souborů cookie odmítnete nebo nějaké nezbytné soubory cookie odstraníte, nebudete moci naši on-line nabídku používat v plném rozsahu, nebo Vám nebude fungovat vůbec.

Google Analytics

Službu Google Analytics používáme pro účely statistické analýzy. Google Analytics je služba pro analýzu webových stránek provozovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují tak analyzovat užívání webové stránky. Informace o Vašem užívání těchto webových stránek vygenerované soubory cookie se obvykle přenáší na server Google v USA, kde jsou následně uloženy. V případě aktivace anonymizace IP adres na této webové stránce dojde ze strany Google ke zkrácení Vaší IP adresy, a to v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení Vašeho užívání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb vůči provozovateli webových stránek, které souvisí s užíváním webových stránek a internetu. IP adresa přenesená službou Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude sloučena s žádnými jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme Vás však, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných soubory cookie a údajů týkajících se Vašeho užívání této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) společností Google a dále i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si z následujícího odkazu stáhnete plug-in a nainstalujete jej ve svém prohlížeči:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bližší informace naleznete na stránkách http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (Obecné informace o službě Google Analytics a Ochrana dat). Vezměte prosím na vědomí, že na našich webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp();“, který anonymizuje IP adresy odstraněním posledních osmi znaků.

Domníváme se, že vzhledem k realizovaných ochranným opatřením (anonymizace a možnost odvolání), lze zpracování údajů za účelem optimalizace naší online nabídky považovat za oprávněný zájem na zpracovávání údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.

Webtrekk

Služby společnosti Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Německo (www.webtrekk.com) používáme pro účely statistického hodnocení. Společnost Webtrekk GmbH vlastní certifikát společnosti TÜV Saarland pro ochranu osobních údajů v oblasti softwaru pro webovou analytiku. V rámci certifikace bylo prověřeno shromažďování a zpracovávání sledovaných údajů s ohledem na ochranu osobních údajů a jejich bezpečnost.

Během Vaší návštěvy naší online nabídky shromažďujeme a vyhodnocujeme pro účely naší webové analytiky informace, které přenáší Váš prohlížeč. Shromažďování probíhá pomocí pixelu, který je napojen na každou webovou stránku, a souborů cookie.

Nashromážděné údaje slouží k vytvoření anonymních uživatelských profilů, které se používají jako základ pro statistiky o užívání webových stránek. Nedochází však k osobní identifikaci jednotlivých uživatelů ani k slučování s jinými údaji.

Provádění statistik o užíván webových stránek je naším oprávněným zájmem na zpracovávání osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.

Shromažďování a uchovávání údajů prostřednictvím společnosti Webtrekk GmbH můžete kdykoli s okamžitou platností odmítnout. Chcete-li tak učinit, navštivte prosím následující odkaz: Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Webtrekk. Pokud odkaz potvrdíte, nastaví se ve Vašem počítači tzv. „opt-out cookie“, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě webové stránky.

Contentsquare

Content Square SAS využívá monitorovací a sledovací technologie, například soubory cookie, soubory beacon, pixely, tagy a skripty (dále souhrně nazývány „soubory cookie“). Tyto technologie se používají za účelem údržby, poskytování a zlepšování našich webových stránek a platformy pro zákazníky (dále souhrně nazývaných „stránky a platforma“) v zájmu zajištění lepších služeb pro naše zákazníky (například ke sledování preferencí uživatelů, pro lepší zabezpečení našich stránek a platformy, k identifikaci technických problémů a ke sledování a zlepšování celkového výkonu našich stránek a platformy).

Tato stránka obsahuje informace o tom, co jsou soubory cookie, jaké soubory cookie se používají na našich stránkách a platformě, jak vypnout soubory cookie ve vašem prohlížeči a několik užitečných odkazů s dalšími informacemi k tomuto tématu.

Další informace o našich obecných zásadách ochrany osobních údajů, včetně těch, které se týkají našich služeb, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Retargeting a remarketing

Retargeting a remarketing jsou technologie, které uživatelům, jež předtím navštívili určitou internetovou stránku, zobrazí vhodnou reklamu i po opuštění této internetové stránky. Pro tyto účely je třeba rozpoznávat uživatele internetu nad rámec vlastní webové stránky, k čemuž se používají soubory cookie příslušných poskytovatelů služeb. Kromě toho je zohledňováno také dosavadní uživatelské chování. Pokud si například uživatel prohlížel určité produkty, mohou se stejné nebo podobné produkty později zobrazovat jako reklamy na jiných webových stránkách. Jedná se o personalizovanou reklamu přizpůsobenou potřebám jednotlivých uživatelů. Pro účely personalizované reklamy není zapotřebí identifikovat uživatele nad rámec opětovného rozpoznávání. Údaje používané pro retargeting a remarketing proto neslučujeme s žádnými dalšími údaji.

Tyto technologie používáme k zobrazování inzerce na internetu, k čemuž využíváme služeb třetích stran. Využíváme mimo jiné nabídky společnosti Google umožňující automatické zobrazení produktů, které jsou pro uživatele internetu zajímavé. Tato funkce je realizována prostřednictvím souborů cookie. Další informace o této technologii naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Instalaci souborů cookie pro služby Google Remarketing a Google AdWords Conversion Tracking (měření konverzí) lze znemožnit nastavením příslušného softwaru prohlížeče tím, že navštívíte stránku https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs a nastavení změníte.

Zobrazování inzerce je naším oprávněným zájmem na zpracovávání údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.

Registrace

Chcete-li používat naší online nabídku, můžete se registrovat. Během registrace musíte zadat požadované údaje, například jméno, adresu a e-mailovou adresu. Mimo to zaznamenáváme také datum a čas registrace a IP adresu. V průběhu procesu registrace Vás požádáme o svolení s využitím těchto údajů. Výhodu pro Vás je, že tyto údaje nebudete muset zadávat znovu pokaždé, když využijete naši nabídku nebo když budete objednávat.

Právním základem pro zpracování údajů při registraci je v případě uděleného souhlasu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Pokud se u nás zaregistrujete, abyste splnili nebo uzavřeli smlouvu, je právním základem pro zpracování údajů dodatečně také čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.

Informace, které jsou při registraci označené jako povinné údaje, jsou požadovány pro splnění nebo uzavření smlouvy na určité služby. Registrace ale není povinná – objednávat můžete také jako host. V takovém případě však musíte při každé nové objednávce zadat všechny údaje potřebné pro uzavření smlouvy.

Při registraci Vám založíme zákaznický účet. Údaje související s Vaším zákaznickým účtem budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude existovat aktivní zákaznický vztah. Pakliže po dobu tří let nezjistíme žádnou aktivitu, zákaznický vztah označíme jako neaktivní. Kdykoli můžete požádat o vymazání svého zákaznického účtu.

Social Login

Nabízíme Vám možnost, použít pro registraci a přihlášení k našim online nabídkám Váš stávající profil na sociálních sítích Facebook (Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA) a Google (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland). Za tímto účelem můžete při registraci, popř. přihlášení kliknout na příslušné symboly Facebook, popř. Google. Kliknutím na příslušný symbol se otevře nové okno, ve kterém se můžete přihlásit k příslušnému poskytovateli. Tam budete rovněž informováni o tom, která data pro ověření a pro registraci, případně pro přihlášení budou předávána dále. Na základě Vašeho souhlasu je také možné, že Vám budou přidávány další údaje z Vašeho profilu. Tato data (například Váš věk nebo Vaše chování při lajkování) nám pak pomáhají optimalizovat naše nabídky včetně přizpůsobení našich nabídek podle Vašich zájmů. Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pro provedení ověření je navázáno spojení mezi Vaším koncovým zařízením a servery příslušných poskytovatelů. Díky tomu zjistí poskytovatel zejména Vaši IP adresu, případně také další informace o Vašem koncovém zařízení. Nemáme žádný vliv na zpracování osobních údajů poskytovatelem. Z tohoto hlediska platí ustanovení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google: https://policies.google.com/privacy

Vyřízení objednávky

Vaše osobní údaje zadané při vytváření objednávky používáme výhradně v rámci naší společnosti, přidružených společností a firem pověřených zpracováním objednávek.

Uchovávání a předávání údajů

Při zpracovávání objednávek spolupracujeme s různými společnostmi, které pro nás zajišťují správu plateb a logistiku. Staráme se o to, aby i naše partnerské společnosti dodržovaly předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše jméno a adresu předáváme příslušné přepravní společnosti, která Vám objednané zboží dodá. Právním základem je v takových případech čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste.

Údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budou zapotřebí ke splnění smlouvy. Dále budeme tyto údaje uchovávat po zákonem stanovenou dobu, abychom dostáli svým povinnostem vyplývajícím ze smluvního vztahu, a také na základě lhůt pro uchovávání údajů stanovených předpisy obchodního a daňového práva. Tato povinná lhůta pro uchovávání dokladů činí zpravidla 10 let do konce příslušného kalendářního roku.

Zpracování plateb, Paypal

V závislosti na zvolené platební metodě může zpracování plateb u objednávek probíhat prostřednictvím dalšího poskytovatele služeb.

Při platbě kreditní kartou předáme potřebné údaje, jako Vaše jméno, adresu a údaje o nákupu, příslušné společnosti, která kreditní kartu vydala.

Při platbě prostřednictvím služby PayPal budete přesměrováni na internetové stránky společnosti Paypal, přičemž dojde ke zpracování Vašich osobní údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, popř. telefonní číslo a informace o Vašem účtu nebo kreditní kartě. Vezměte prosím na vědomí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky užívání a Zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko na internetové stránce www.paypal.com.

Právním základem pro zpracovávání plateb je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, přičemž platební metodu si můžete sami zvolit.

Údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budou zapotřebí ke splnění smlouvy. Dále budeme tyto údaje uchovávat po zákonem stanovenou dobu, abychom dostáli svým povinnostem vyplývajícím ze smluvního vztahu, a také na základě lhůt pro uchovávání údajů stanovených předpisy obchodního a daňového práva. Tato povinná lhůta pro uchovávání dokladů činí zpravidla 10 let do konce příslušného kalendářního roku.

Ověření úvěruschopnosti

V závislosti na zvoleném způsobu platby může být nutné ověřit Vaši úvěruschopnost. V takovém případě, pakliže k tomu budeme mít Váš souhlas, využijeme externí poskytovatele služeb, kterým poskytneme Vaše údaje (jméno, adresa, datum narození, hodnota objednávky). Údaje předáme společnosti REAL Solution Factoring GmbH, Normannenweg 32, 20537 Hamburg, Německo.

Právním základem pro ověření úvěruschopnosti je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Pokud s ověřením úvěruschopnosti nesouhlasíte, budete si možná muset zvolit jiný způsob platby.

V rámci ověřování úvěruschopnosti si vyžadujeme odhad, jak vysoká je pravděpodobnost nesplacení závazku s ohledem na naši pohledávku vyplývající z objednávky. Od našeho externího poskytovatele služeb získáme pouze hodnotu pravděpodobnosti (skóre), ale žádné další podrobnosti. Na základě této hodnoty pak vyhodnotíme, zda Vám požadovanou platební metodu můžeme nabídnout. Po dokončení ověření skóre vymažeme a v rámci údajů objednávky jej nebudeme nijak uchovávat. Proto ani není možné, abychom zpětně zhodnotili, proč jsme určitý způsob platby neumožnili.

Komunikace s námi

Můžete se s námi spojit různými způsoby, mimo jiné i prostřednictvím kontaktního formuláře na naší internetové stránce. Kromě toho Vám budeme rádi pravidelně posílat náš e-mailový zpravodaj s nejnovějšími informacemi.

Kontaktní formulář

Pokud použijete kontaktní formulář v naší on-line nabídce, budeme shromažďovat osobní údaje, které nám ve formuláři poskytnete, především Vaše jméno a e-mailovou adresu. Kromě toho uložíme IP adresu, datum a čas dotazu. Údaje předávané prostřednictvím kontaktního formuláře zpracujeme výhradně za účelem zodpovězení Vašeho dotazu či prosby.

Můžete se sami rozhodnout, jaké informace nám prostřednictvím kontaktního formuláře poskytnete. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Váš souhlas v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR.

Po zpracování záležitosti údaje prozatím uložíme, kdyby se vyskytly další dotazy. O vymazání údajů můžete kdykoli požádat. Pokud tak neučiníte, vymažeme je až po vyřízení celé záležitosti. Povinné lhůty pro uchovávání zůstanou nedotčeny.

Informační zpravodaj

Zasílání informačního zpravodaje NEWD.Tamaris provádí společnost Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 1-3, D-32758 Detmold a společnost Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, Klingenbergstraße 1-3, D-32758 Detmold v rámci společné odpovědnosti za ochranu údajů. Obě výše uvedené společnosti vám tak mohou zasílat vámi vyžádaný informační zpravodaj NEWD.Tamaris jak společně, tak i nezávisle na sobě. V souladu s předpisy o ochraně údajů uzavřely obě společnosti dohodu o vymezení odpovědnosti. Svá práva jako subjekt údajů, zejména odvolání souhlasu uděleného v souvislosti se zasíláním informačního zpravodaje, můžete uplatnit vůči každé z obou společností a za tímto účelem využijte zejména kontaktní údaje uvedené v části „Pověřenec pro ochranu osobních údajů a kontakt".
Při přihlášení k odběru našeho informačního zpravodaje bude vaše e-mailová adresa využívána pro naše vlastní reklamní účely, dokud se neodhlásíte. Za tímto účelem budete e-mailem dostávat pravidelné informace o aktuálních tématech a také e-maily při zvláštních příležitostech, například v případě speciálních akcí. E-maily mohou být přitom na základě našich informací o vás personalizovány a individualizovány.
Pro registraci k odběru našeho zpravodaje používáme, pokud jste nám nedali svůj písemný souhlas, tzv. proces Double Opt In, tj. že vám zasíláme informační zpravodaj pouze e-mailem, pokud jste nám předem výslovně potvrdili, že máme aktivovat zasílání informačního zpravodaje. Poté Vám zašleme e-mail s oznámením a požádáme vás, abyste kliknutím na odkaz obsažený v e-mailu, potvrdili, že chcete náš informační zpravodaj dostávat.
Právním podkladem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, pokud jste se výslovně zaregistrovali k odběru informačního zpravodaje. V rámci zákonných požadavků může být také možné, že od nás budete dostávat náš informační zpravodaj bez výslovného souhlasu, protože jste si u nás objednali zboží nebo služby, v této souvislosti jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu a neodmítli jste získávání informací e-mailem. V tomto případě je za právní základ považován náš oprávněný zájem na zasílání přímé reklamy podle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Pokud již od nás nechcete dostávat žádné zpravodaje, můžete svůj udělený souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna, popř. vznést námitku proti dalšímu přijímání informačního zpravodaje, aniž by vám vznikly jakékoli další náklady kromě nákladů na přenos podle základních tarifů. Jednoduše použijte odkaz pro odhlášení obsažený v každém informačním zpravodaji nebo zašlete zprávu nám nebo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Sociální média

Na našich internetových stránkách naleznete odkazy na sociální sítě Facebook, Instagram, Pinterest a video portál YouTube. Odkazy poznáte podle příslušného loga poskytovatele.

Pokud na odkazy kliknete, otevřou se příslušné stránky sociálních médií, na které se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Podrobnosti o ustanoveních platných na těchto stránkách naleznete v příslušných Prohlášeních o ochraně osobních údajů jednotlivých poskytovatelů, které najdete zde:

http://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy 

Před vyvoláním odkazu nebudou daným poskytovatelům předány žádné osobní údaje. Vyvolání stránky v odkaze je současně základem pro zpracování údajů příslušnými poskytovateli.

Vaše práva a kontakt

Je pro nás velmi důležité, aby zpracování Vašich osobních údajů bylo co možná nejtransparentnější a abyste znali svá práva. Pokud byste chtěli získat více informací nebo chcete uplatnit práva, která Vám náleží, můžete se s námi kdykoli spojit a my se o Vaši záležitost postaráme.

Práva subjektu údajů

S ohledem na zpracování Vašich osobních údajů Vám náleží rozsáhlá práva. Především máte právo na přístup k osobním údajům a v případě potřeby můžete požádat o jejich opravu, výmaz nebo zablokování. Dále můžete požádat o omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti zpracování. S ohledem na osobní údaje, které nám poskytnete, máte také právo na přenositelnost údajů.

Pokud si přejete uplatnit některá ze svých práv nebo chcete získat bližší informace, obraťte se prosím na naše zákaznické oddělení. Případně se můžete spojit s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Odvolání souhlasu a námitka

Jednou udělený souhlas můžete kdykoli s okamžitou platností odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do odvolání. I v těchto případech se spojte s naším zákaznickým oddělením nebo pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Pokud zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá na základě uděleného souhlasu, ale vychází z jiného právního základu, můžete proti takovému zpracování údajů vznést námitku. Vaše námitka bude mít za následek přezkoumání a případné ukončení zpracování údajů. O výsledku šetření Vás budeme informovat, a pokud by mělo zpracovávání údajů pokračovat, obdržíte od nás bližší informace, proč je zpracování údajů možné.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a kontakt

Jmenovali jsme externího pověřence pro ochranu osobních údajů, který nás podporuje v oblasti ochrany osobních údajů a na kterého se můžete přímo obrátit. Pokud máte dotazy související s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo Vás zajímají další témata o ochraně osobních údajů, spojte se s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů a jeho týmem:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte

Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld, Německo
Telefon: 0521 / 96535-812
E-mail:privacy@brandi.net

Pokud chcete našeho pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktovat osobně e-mailem, můžete mu také napsat na adresu sebastian.meyer@brandi.net.

Stížnosti

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů nebo platnými předpisy o ochraně osobních údajů, můžete si stěžovat u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů záležitost přezkoumá a o výsledku šetření Vás bude informovat. Kromě toho máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Další informace a změny

Odkazy na jiné webové stránky

Naše on-line nabídka může odkazovat na další webové stránky. Tyto odkazy jsou obvykle náležitě označeny. Nemáme vliv na to, do jaké míry jsou propojené webové stránky v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. Proto Vám doporučujeme, abyste se o příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů informovali i na těchto propojených webových stránkách.

Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů

Stav tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je zřejmý z níže uvedeného data. Vyhrazujeme si právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit s okamžitým účinkem. Ke změně může dojít zejména v souvislosti s technickými úpravami on-line nabídky nebo se změnami předpisů o ochraně osobních údajů. Aktuální verze Prohlášení o ochraně osobních údajů je vždy dostupná přímo z online nabídky. Doporučujeme Vám, abyste změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali.

Stav tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů: květen 2018