Všeobecné obchodní podmínky

 

§ 1  Rozsah platnosti a obchodní podmínky

(1) Na veškeré obchodní vztahy, vzniklé použitím online-shopu, se vztahují výhradně následující všeobecné obchodní podmínky ve znění, které je aktuálně platné v okamžiku objednávky. Odlišné podmínky se neuznávají, pokud jejich platnost není výslovně odsouhlasená písemně. Smluvní vztah vzniká při uzavření objednávky mezi Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG, Klingenbergstr. 1 - 3, D-32758 Detmold (dále jen „Wortmann Fashion Retail“) a objednatelem (dále jen „zákazník“).

(2) Smluvním jazykem je čeština.

(3) Nabídka zboží v našem e-shopu je určena výhradně kupujícím, kteří dosáhli věku 18 let.

 

§ 2  Uzavření smlouvy

(1) Zákazník může prostřednictvím online-shopu na internetu objednat dostupné produkty, přičemž minimální objednací hodnota pro každou objednávku činí 700 českých korun. Prezentace produktů v online-shopu představuje jen nezávaznou výzvu zákazníka k objednání produktů.

(2) Zákazník může z dostupného sortimentu Wortmann Fashion Retail zvolit produkt a označit jej stiskem tlačítka „Do nákupního koše“. Tlačítkem „K pokladně“ se pokračuje v objednávání, tlačítkem „Koupit“ se proces dokončí. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ podává zákazník závaznou žádost o koupi produktů uvedených v přehledu objednávky. Před odesláním objednávky může zákazník údaje kdykoliv prohlížet a měnit. Odeslání objednávky je možné jen pokud zákazník kliknutím na příslušné tlačítko potvrdí souhlas s Prohlášením o ochraně dat a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které se tak stanou součástí smlouvy.

(3) Wortmann Fashion Retail odešle zákazníkovi e-mailem automatické potvrzení objednávky, ve kterém je znovu uvedena objednávka zákazníka a zákazník má možnost ji vytisknout pomocí funkce „Tisk“. Automatické potvrzení objednávky ještě nepředstavuje žádné přijetí objednávky, pouze dokumentuje, že objednávka zákazníka doručena společnosti Wortmann Fashion Retail. Smlouva je uzavřena až vystavením prohlášení o přijetí společností Wortmann Fashion Retail, které je zasláno buď samostatným e-mailem nebo je obsaženo ve zprávě o expedování (potvrzení o odeslání) resp. o dodávce produktů.

(4) Wortmann Fashion Retail je oprávněná zpracování objednávky a s ní spojené uzavření kupní smlouvy mimo jiné odmítnout také tehdy, pokud dříve přijaté objednávky ještě nebyly úplně zpracované, zejména pokud jsou u zákazníka registrovány nedoplatky. Alternativně může Wortmann Fashion Retail zpracování objednávky a s ní spojeného naplnění závazků z nové kupní smlouvy pozastavit až do úplného vyřízení předchozích objednávek. Wortmann Fashion Retail bude v tomto případě zákazníka odpovídajícím způsobem informovat.

(5) Smlouva se uzavírá v češtině.

 

§ 3  Dostupnost a dodávka produktu

(1) Dostupnost produktu se může měnit podle zadání zákazníka (velikost, odstín atp.), ovšem je vyznačená u každého konkrétního produktu. Nedostupné produkty nelze objednávat. Zákazník má ovšem možnost zařazení do seznamu čekatelů. Pokud se dostupnost změní následně, Wortmann Fashion Retail o tom informuje zákazníka a případně odstoupí od přijetí objednávky.

(2) Dodávka a zúčtování probíhají ve jménu a na účet Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG, Klingenbergstr. 1 - 3, D-32758 Detmold.

(3) Dodací lhůta je v závislosti na zvoleném způsobu odeslání v případě dostupných produktů zpravidla nejvýše jeden týden, při platbě předem počítáno od doby přijetí platby. Wortmann Fashion Retail je oprávněná k dílčímu plnění dodávky.

(4) V případě působení vyšší moci nebo srovnatelných událostí jako jsou stávky, výluky, omezení zdrojů, nezaviněné přepravní problémy nebo provozní překážky například v důsledku požáru, záplavy nebo poškození stroje, bude Wortmann Fashion Retail zákazníka neprodleně o těchto překážkách v plnění informovat. Po dobu trvání takovýchto překážek se povinnost dodávat objednané produkty přerušuje; Wortmann Fashion Retail bude zákazníka o existenci takovýchto překážek a o jejich odstraňování informovat. Pokud takováto překážka v plnění trvá déle než 4 týdny, je zákazník oprávněn k odstoupení od smlouvy. Další nároky, zejména na náhradu škody od Wortmann Fashion Retail, jsou vyloučené.

(5) Platí následující omezení dodávek: Wortmann Fashion Retail dodává jen zákazníkům, kteří mají své místo pobytu (fakturační adresu) v některé z následujících zemí a mohou pro stejnou zemi uvést dodací adresu: Česká republika.

 

§ 4  Ceny a přepravní náklady

(1) Všechny ceny, které jsou uvedené v Online-Shopu, se rozumějí včetně aktuálně platné zákonné daně z přidané hodnoty. Minimální hodnota objednávky je 700 českých korun, směrodatná je zde skutečná hodnota.

(2) Doručení se uskutečňuje výhradně v České republice.

(3) Dodání zboží zajišťuje Česká pošta.

(4) Pro odeslání musí zákazník v závislosti na způsobu zaslání pro každou z objednávek uhradit poměrnou část přepravních nákladů, která je před vystavením objednávky uvedená v přehledu objednávek. Počet objednaných produktů nemá pro výpočet poměrné části přepravních nákladů význam.

(5) Pokud má být z technických nebo logistických důvodů dodávka provedena ve více dílčích dodávkách, vypočte se poměrná část přepravních nákladů jen jednou.

 

§ 5  Platební podmínky

(1)Platbu můžete uskutečnit prostřednictvím služby Paypal, PayPal Express, Apple Pay, platba na dobírku, předplacení nebo kreditní karty.

(2)Volbou možnosti platba na dobírku můžeš pohodlně zaplatit svou objednávku při převzetí zboží, a to buď v hotovosti nebo kartou.
Vzhledem k tomu, že nemůžeme zajistit platbu kartou pro všechny oblasti doručení, měj prosím připravenou i přesnou částku v hotovosti – kurýr totiž  nemusí mít dostatek drobných.
Vzhledem k dalším nákladům našeho partnera účtujeme příplatek ve výši 64 Kč.

§ 6 Započtení a zadržovací právo

(1) Právo na započtení můžete uplatnit pouze v případě, pokud byl Váš protinárok právoplatně stanovený nebo námi nebyl zpochybněn či byl námi uznán nebo je v úzkém vzájemném vztahu s našimi nároky.

(2) Právo na zadržení můžete uplatnit pouze v případě, že Váš nárok vychází z téhož smluvního vztahu.

 

§ 7  Záruka na vadné zboží

(1) Wortmann Fashion Retail ručí za vadu zboží podle platných zákonných ustanovení. Vůči podnikům je záruční lhůta za dodané produkty 12 měsíců od dodání.

(2) Zřejmé materiálové nebo výrobní vady nebo poškození dodaných produktů přepravou musí zákazník oznámit neprodleně, pokud zákazník není spotřebitelem.

 

§ 8  Odpovědnost

(1) Wortmann Fashion Retail ručí neomezeně za úmysl a hrubou nedbalost, v ostatních případech je ručení omezeno nebo vyloučeno v souladu s následujícími ustanoveními.

(2) Odpovědnost Wortmann Fashion Retail je omezená na typické škody související se smlouvou, které lze při uzavření smlouvy předpokládat.

(3) Za mírnou nedbalost ručí Wortmann Fashion Retail jen pokud byla porušena povinnost, jejíž dodržení mělo zvláštní význam k dosažení účelu smlouvy (tzv. kardinální povinnost). V tomto případě se aplikuje výše uvedené omezení odpovědnosti, jinak je ručení za mírnou nedbalost zcela vyloučené.

(4) Odpovědnost za bezprostřední nebo následné škody, zejména škody z přerušení provozu a následně ušlého zisku, je zcela vyloučená.

(5) Omezení odpovědnosti se neaplikuje při smrtelných nebo jiných úrazech nebo při nárocích plynoucích ze zákona o ručení za produkty. Záruky, které Wortmann Fashion Retail přejímá, zůstávají nedotčené.

(6) Tato omezení odpovědnosti platí také ve prospěch našich zástupců.

 

§ 9  Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud je zákazník spotřebitelem a uzavřel smlouvu se společností Wortmann Fashion Retail prostřednictvím tohoto e-shopu, má zákazník v souladu s těmito ustanoveními právo na odstoupení od smlouvy:

Pokyny pro odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Do čtrnácti dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat na adrese

Wortmann Fashion Retail Onlineshops, c/o fuljoyment AG, Nikolaus-Otto-Str. 1, 22946 Trittau, Deutschland
telefon: +420 234709560, e-mailová adresa: service.cz@tamaris.com

prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro tento účel můžete použít připojený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Stáhnout vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

Pokud spolu s dodaným zboží obdržíte také dokumenty, ve kterých jsou uvedeny další kontaktní údaje pro prohlášení o odstoupení od smlouvy, můžete odstoupení od smlouvy oznámit podle svého uvážení i s využitím těchto údajů.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, když odešlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud od této smlouvy odstoupíte, jsme povinni Vám vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný druh dodávky než námi nabízenou nejvýhodnější standardní dodávku), a to neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejný způsob platby, který byl použit při původní transakci, pokud s Vámi nebyla výslovně sjednána jiná možnost; v žádném případě Vám nebudeme účtovat poplatky za vrácení peněz. Vrácení peněz můžeme pozdržet do doby, než obdržíme zpět zboží nebo než prokážete, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží musíte vrátit neprodleně a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy, na následující adresu:

Wortmann Fashion Retail Onlineshops, Nikolaus-Otto-Str. 100, 22946 Trittau, Deutschland

Pokud spolu s dodáním zboží obdržíte dokumenty s jinou adresou pro vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy, můžete podle vlastního uvážení vrátit zboží i na tuto jinou adresu namísto na adresu výše uvedenou.

Termín je splněn, pokud zboží odešlete před uplynutím 14denní lhůty.

Náklady na vrácení zboží neseme my.

Jste povinni ručit za případné znehodnocení zboží, pokud toto znehodnocení nevyplývá z manipulace nutné ke kontrole kvality, vlastností a funkčnosti zboží.

 

§ 10  Finanční zajištění

Dodané produkty zůstávají až do úplného zaplacení vlastnictvím Wortmann Fashion Retail. Pokud se zákazník dostane s platbou do prodlení delšího než 10 dnů, má Wortmann Fashion Retail právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží.

 

§ 11  Ochrana dat

(1) Wortmann Fashion Retail v rámci zpracování smlouvy pracuje s osobními daty zákazníka. Wortmann Fashion Retail při tom respektuje ustanovení zákona na ochranu osobních údajů i dalších zákonů na ochranu dat.

(2) Wortmann Fashion Retail bude údaje o stavu zpracování shromažďovat, zpracovávat nebo používat bez souhlasu zákazníka jen pokud je to nutné pro zpracování smluvního vztahu. Další podrobnosti jsou uvedené v prohlášení o ochraně údajů, které lze nalézt v Online-Shopu.

 

§ 12  Závěrečná ustanovení

(1) Smlouvy mezi Wortmann Fashion Retail a zákazníkem se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva OSN (CIGS). Zákonné předpisy k omezení volby právního systému a k bezpodmínečnému uplatnění předpisů zejména toho státu, ve které má zákazník hlášený svůj pobyt, zůstávají nedotčené.

(2) Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou podle občanského zákoníku nebo veřejnoprávním subjektem, je výhradním sídlem soudu pro všechny spory ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a Wortmann Fashion Retail sídlo společnosti Wortmann Fashion Retail.

 

§ 13  Platforma komise EU online k urovnávání sporů

(1) Komise EU poskytuje na internetu na následujícím odkazu platformu k online urovnávání sporů: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

(2) Tato platforma slouží jako výchozí místo k mimosoudnímu urovnání sporů z nákupů formou online nebo ze smluv o provádění služeb, ve kterých je spotřebitel účasten.

(3) Nejsme ochotni nebo povinni se zúčastnit řízení o urovnání sporů před smírčím soudem pro spotřebitele.

 

Stav: 1. srpen 2020