Algemene Voorwaarden

 

§ 1  Toepassingsgebied en voorwaarden

(1) Op alle handelsbetrekkingen die tot stand komen door het gebruik van de online shop van Tamaris zijn uitsluitend de navolgende Algemene Voorwaarden in hun op het tijdstip van de bestelling geldende versie van toepassing. Afwijkende voorwaarden worden niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt ingestemd met de geldigheid ervan. De contractuele relatie komt bij het afsluiten van een bestelling tussen Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG, Klingenbergstr. 1 - 3, D-32758 Detmold ("Tamaris") en de besteller ("klant") tot stand.

(2) De taal van de overeenkomst is Nederlands.

(3) Het aanbod in onze online winkel richt zich uitsluitend op kopers van 18 jaar en ouder.

 

§ 2 Afsluiting van de overeenkomst

(1) De klant kan via de online shop op internet de beschikbare producten bestellen, waarbij de minimale bestelwaarde per bestelling bij de 25,00€ ligt. De productpresentatie in de online shop vormt slechts een vrijblijvende vraag aan de klant, om de betreffende producten te bestellen.

(2) Uit het beschikbare assortiment van Tamaris kan de klant producten kiezen en deze aanduiden via de toets "In mijn boodschappentas". Via de toets "Naar de kassa" wordt de bestelling voortgezet en met de toets "Kopen" afgesloten. Als de klant op de toets "Kopen" klikt, geeft hij een vrijblijvende aanvraag af tot aankoop van de producten die in het orderoverzicht worden opgesomd. De klant kan de gegevens op elk moment inzien en wijzigingen vooraleer de bestelling wordt verstuurd. Een verzending van de bestelling is pas mogelijk als de klant met een klik de geldigheid van de privacyverklaring en deze Algemene Voorwaarden aanvaardt die zo als basis van de overeenkomst dienen.

(3) Tamaris stuurt naar de klant een automatische orderbevestiging via e-mail waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant met de functie "Afdrukken" kan printen. De automatische orderbevestiging toont slechts aan dat Tamaris de bestelling van de klant heeft ontvangen en vormt nog geen aanvaarding van de bestelling. De overeenkomst komt pas tot stand met een verklaring tot aanvaarding van Tamaris die ofwel met een aparte mail of in een mededeling over de verzending (verzendbevestiging) of levering van de producten wordt gegeven.

(4) Tamaris heeft het recht de uitvoering van een bestelling en zodoende het sluiten van een koopovereenkomst onder andere te weigeren als de voorgaande bestellingen nog niet volledig zijn afgehandeld, vooral als er nog openstaande rekeningen zijn van de klant. Als alternatief kan Tamaris de uitvoering van de bestelling en ook de vervulling van de plichten die resulteren uit de nieuwe koopovereenkomst uitstellen tot wanneer de voorgaande bestelling volledig is afgehandeld. Tamaris zal de klant in dit geval passend informeren.

(5) De overeenkomst wordt in de nederlands taal gesloten.

 

§ 3 Beschikbaarheid van de producten en de levering

(1) De beschikbaarheid van een product kan afhankelijk van de specificaties van de klant (grootte, kleur, enz.) variëren, wordt echter bij het betreffende product vermeld. Producten die niet leverbaar zijn, kunnen niet worden besteld. Er bestaat echter de mogelijkheid dat de klant zich op een wachtlijst laat plaatsen. Verandert de beschikbaarheid later, dan zal Tamaris de klant hierover informeren en eventueel afzien van een aanvaarding van de bestelling.

(2) Levering en afrekening gebeuren in naam en op rekening van Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG, Klingenbergstr. 1 - 3, D-32758 Detmold.

(3) De levertijd bedraagt bij beschikbare producten doorgaans maximaal een week, afhankelijk van de gekozen verzendwijze, bij voorafbetaling te rekenen vanaf ontvangst van de betaling. Tamaris heeft het recht om deelpartijen te leveren.

(4) Bij overmacht of vergelijkbare situaties zoals staking, blokkade, schaarse hulpbronnen, door ons niet te verantwoorden transportknelpunten en bedrijfsstoringen bijvoorbeeld door vuur, water, schade aan machines, zal Tamaris de klant meteen op de hoogte brengen van deze belemmering tot uitvoering. De verplichting om de bestelde producten te leveren, is tijdens de duur van een dergelijke belemmering onderbroken; Tamaris zal de klant informeren over het bestaan van een dergelijke belemmering en de oplossing ervan. Houdt een dergelijke belemmering langer dan vier weken aan, dan heeft de klant het recht de overeenkomst op te zeggen. Verdere aanspraken, vooral op schadevergoeding van Tamaris, bestaan er niet.

(5) De volgende leveringsbeperkingen bestaan: Tamaris levert uitsluitend aan klanten die hun gebruikelijke verblijfplaats (factuuradres) in een van de volgende landen hebben en in hetzelfde land een afleveradres kunnen vermelden: België.

 

§ 4 Prijzen en verzendingskosten

(1) Alle prijzen, die vermeld staan in de online shop, zijn inclusief de respectieve geldende wettelijke BTW. De minimale bestelwaarde per bestelling bedraagt 25,00€, doorslaggevend is hiervoor de werkelijke waarde van het product.

(2) Leveringen vinden uitsluitend binnen België plaats.

(3) De verzending van de goederen vindt plaats met de Bpost.

(4) Voor de verzending moet door de klant afhankelijk van de verzendwijze een verzendkostenbijdrage per bestelling worden betaald, die wordt vermeld in het orderoverzicht voor afgifte van de bestelling. Het aantal bestelde producten is niet van belang voor de berekening van de verzendkostenbijdrage.

(5) Indien om technische of logistieke redenen een verzending in meerdere deelzendingen gebeurt, wordt de verzendkostenbijdrage slechts een keer aangerekend.

 

§ 5 Betalingsvoorwaarden

(1) De klant kan de betaling via Paypal, Apple Pay, via voorafbetaling of kredietkaart verrichten.

(2) De betaling van de koopsom moet onmiddellijk bij de bestelling worden betaald.

 

§ 6 Compensatie- en retentierecht

(1) U hebt alleen recht op compensatie wanneer uw tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, door ons wordt gehonoreerd of niet door ons wordt betwist of wanneer uw tegenvordering in een nauwe wederkerige relatie tot onze vordering staat.

(2) U kunt een recht van retentie alleen uitoefenen wanneer uw tegenvordering op hetzelfde contract is gebaseerd.

 

§ 7 Garantie tegen materiële fouten

(1) Tamaris is aansprakelijk voor materiële fouten volgens de hiervoor geldende wettelijke bepalingen. Tegenover de onderneming bedraagt de garantietermijn voor geleverde producten twaalf maanden vanaf de datum van levering.

(2) Zichtbare materiaal- of productiefouten van geleverde producten en ook transportschade moet de klant meteen meedelen, indien de klant geen consument is.

 

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Tamaris is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid; verder is de aansprakelijkheid op basis van de volgende regelingen beperkt of uitgesloten.

(2) De aansprakelijkheid van Tamaris is beperkt tot de specifiek contractuele schade die kan worden voorzien bij afsluiting van de overeenkomst.

(3) Voor een lichte nalatigheid is Tamaris slechts aansprakelijk indien een verplichting wordt geschonden waarvan de naleving van bijzonder belang is (kardinale verplichting) voor de realisatie van het doel van de overeenkomst. In dit geval is de voornoemde beperking van de aansprakelijkheid van toepassing; verder wordt de aansprakelijkheid voor een lichte nalatigheid globaal uitgesloten.

(4) De aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade, vooral voor schade bij bedrijfsstoringen en voor de gederfde winst wordt globaal uitgesloten.

(5) De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing bij een schending van het leven, lichaam of de gezondheid en ook bij vorderingen die resulteren uit de wet op de productaansprakelijkheid. Verder wordt de aansprakelijkheid van garanties, die Tamaris op zich heeft genomen, hierdoor niet aangetast.

(6) Deze beperking van aansprakelijkheid is ook op onze agenten van toepassing.

 

§ 9 Herroepingsrecht

Is de klant een consument en is deze klant met Wortmann Fashion Retail een overeenkomst aangegaan tijdens het gebruik van deze online winkel, dan is de klant gerechtigd om overeenkomstig de volgende bepalingen gebruik te maken van zijn herroepingsrecht:

Recht van herroeping.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen 14 dagen en zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste artikelen in uw bezit gekregen hebt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

Wortmann Fashion Retail Onlineshops, c/o fuljoyment AG, Nikolaus-Otto-Str. 1, 22946 Trittau, Duitsland
Telefoonnummer: +32-2-5887100, E-mailadres: service.be@tamaris.com,

via een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht: Download het modelformulier voor herroeping

Wanneer u samen met de levering van de goederen documenten hebt ontvangen waarin voor de herroeping andere contactgegevens staan vermeld, kunt u ervoor kiezen de herroeping op basis van deze gegevens te laten plaatsvinden.

De herroepingstermijn wordt nageleefd wanneer u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de kosten van levering (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan doordat u voor een andere manier van bezorgen hebt gekozen dan de door ons aangeboden manier, goedkoopste standaardbezorging) onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag waarop uw mededeling van herroeping van de overeenkomst ons bereikte. Voor deze restitutie gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen. In geen enkel geval worden u vanwege deze restitutie kosten in rekening gebracht.

We kunnen restitutie weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van welke datum de eerste is. U moet de goederen onverwijld maar in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop u ons over herroeping van de overeenkomst hebt ingelicht, terugsturen naar het volgende adres:

Tamaris Onlineshop, Nikolaus-Otto-Str. 100, 22946 Trittau, Duitsland

Wanneer u samen met de levering van de goederen documenten hebt ontvangen waarin een ander adres voor het terugsturen van de goederen in geval van een herroeping staat aangegeven, kunt u ervoor kiezen de goederen in plaats van naar het bovengenoemde adres ook naar dit andere adres terug te sturen.

De termijn wordt nageleefd, wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt.

De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor onze rekening.

Een eventueel waardeverlies van de goederen komt pas voor uw rekening wanneer na controle op aard, kenmerken en werking van de goederen te bewijzen is, dat dit waardeverlies te wijten is aan een onnodige omgang van de goederen uwerzijds.

 

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven de eigendom van Tamaris tot wanneer ze volledig zijn betaald. Loopt de klant meer dan tien dagen vertraging op met de betaling dan heeft Tamaris het recht de overeenkomst in te trekken en de goederen terug te eisen.

 

§ 11 Gegevensbescherming

(1) Tamaris vraagt in het kader van de afhandeling van overeenkomsten persoonsgegevens van de klant op. Tamaris respecteert daarbij de voorschriften van de Duitse wet op de gegevensbescherming en alle andere relevante wetten op de gegevensbescherming.

(2) Zonder toestemming van de klant zal Tamaris de persoons- en gebruiksgegevens slechts opvragen, verwerken of gebruiken indien dit nodig is voor de afhandeling van de contractuele relatie. Verdere details zijn opgenomen in de verklaring van gegevensbescherming die opgevraagd kan worden in de online shop.

 

§ 12 Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen Tamaris en de klant is de de wetgeving van de bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG) van toepassing. De wettelijke bepalingen voor de beperking van de rechtskeuze en de toepasbaarheid van dwingende voorschriften in het bijzonder van de staat waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

(2) Indien het bij de klant gaat om een zakenman, een rechtspersoon van het openbaar recht of openbaarrechtelijke activa dan is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen klant en Tamaris de zetel van Tamaris.

 

§ 13 Platform van de EU-commissie voor de online beslechting van geschillen

(1) De EU-commissie stelt op het internet onder de volgende link een platform ter beschikking voor de online beslechting van geschillen: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

(2) Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die resulteren uit de online koop- of dienstverleningsovereenkomsten, waarbij een consument betrokken is.

(3) Wij zijn er niet toe bereid of verplicht aan een schikkingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten deel te nemen.

 

Stand: 1. Augustus 2020