Privacyverklaring

Inleiding

Wij, Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG, zijn als eigenaar en exploitant van het online-aanbod de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers van het online-aanbod. Onze contactgegevens vindt u in het impressum van het online-aanbod. De contactpersonen voor vragen over de verwerking van persoonlijke gegevens en tot personen herleidbare gegevens worden direct in deze privacyverklaring genoemd.

Wij nemen de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend registreren, opslaan en gebruiken in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring en met de toepasselijke wet- en regelgevingen voor de privacybescherming, met name de Europese basisverordening voor de privacybescherming (DSGVO) en nationale voorschriften voor privacybescherming.

Met deze privacyverklaring willen wij u erover informeren in welke omvang en voor welk doel persoonsgegevens in verband met het gebruik van het online-aanbod worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of gegevens die tot een specifieke natuurlijke persoon herleidbaar zijn. Hieronder valt alle informatie over uw identiteit, zoals bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres of uw postadres. Informatie die niet herleidbaar is tot uw identiteit (zoals bijvoorbeeld statistische informatie, zoals het aantal gebruikers van een website) gelden daarentegen niet als persoonsgegevens.

U kunt onze website in principe gebruiken zonder uw identiteit te openbaren en zonder opgave van persoonlijke gegevens. Er wordt dan door ons alleen algemene informatie over het bezoek aan onze website geregistreerd. Voor veel van de aangeboden diensten worden echter wel persoonsgegevens van u vastgelegd. Deze gegevens worden dan door ons principieel uitsluitend in het kader van uw gebruik van het aanbod op deze website verwerkt, vooral voor de beschikbaarstelling van gewenste informatie. Bij de vastlegging van persoonsgegevens moeten alleen die gegevens verplicht ingevoerd worden die dwingend noodzakelijk zijn. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat verdere informatie wordt verzameld, die u dan op vrijwillige basis beschikbaar stelt. Wij maken u er in specifieke gevallen op attent of het om verplicht of vrijwillig in te vullen informatie gaat. Over de concrete details informeren wij u in de betreffende paragrafen van deze privacyverklaring.

In het kader van het gebruik van ons online-aanbod vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens plaats.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden door ons op speciaal beveiligde servers binnen de Europese Unie opgeslagen. Door technische en organisatorische maatregelen worden uw gegevens beschermd tegen verlies, vernieling of toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegde personen. Uw gegevens zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep bevoegde personen. Deze personen zijn verantwoordelijk en bevoegd voor het technische, commerciële of redactionele beheer van de server. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

Uw persoonsgegevens worden versleuteld via het internet verzonden. Wij gebruiken voor de dataverzending een SSL-versleuteling (Secure Socket Layer).

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens principieel uitsluitend voor de verlening van de door u gewenste diensten. Voor zover door ons in het kader van de dienstverlener externe dienstverleners worden ingezet, hebben deze uitsluitend toegang tot de gegevens ten behoeve van de te verlenen diensten. Door technische en organisatorische maatregelen stellen wij de naleving van de wet- en regelgeving voor de privacybescherming veilig en wij verplichten ook onze externe dienstverleners hiertoe.

Wij dragen de gegevens bovendien nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden over, vooral niet voor direct marketing doeleinden. Een doorgifte van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats, wanneer u daarvoor zelf toestemming heeft verleend of voor zover wij hiertoe gerechtigd of verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen en/of besluiten van bevoegde instanties of rechtbanken. Daarbij kan het vooral gaan om informatieverstrekking ten behoeve van strafvervolgingen, het afwenden van gevaren of het geldend maken van intellectuele eigendomsrechten.

Wettelijke basis voor de dataverwerking

Voor zover wij u voor de verwerking van uw persoonsgegevens om uw toestemming vragen, dient art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO als wettelijke basis voor de verwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of in het kader van een contractachtige relatie, dient art. 6 lid 1 lit b) DSGVO als wettelijke basis voor de dataverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, dient art. 6 lid 1 lit. c) DSGVO als wettelijke basis voor de verwerking.

Tevens kan art. 6 lid 1 lit f) de wettelijke basis voor de dataverwerking zijn, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter verdediging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of derden dat zwaarder weegt dan uw belangen, basisrechten, basisvrijheden en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In het kader van deze privacyverklaring informeren wij u erover op welke wettelijke basis wij de verwerking van uw persoonsgegevens verrichten.

Verwijdering van gegevens en duur van de gegevensopslag

Wij wissen of blokkeren uw persoonsgegevens in principe altijd, wanneer het doel waarvoor zij opgeslagen zijn, eindigt. Opslag van uw gegevens kan bovendien plaatsvinden, wanneer dit voorzien is in wettelijke bepalingen waaraan wij moet voldoen, bijvoorbeeld met het oog op wettelijke bewaartermijnen en documentatieverplichtingen. In een dergelijk geval verwijderen of blokkeren wij uw persoonsgegevens na afloop van de gespecificeerde bewaartermijnen.

Gebruik van ons online-aanbod

Informatie over uw computer

Bij elk bezoek aan onze website verzamelen wij onafhankelijk van uw registratie de volgende informatie over uw computer: het IP-adres van uw computer, de opvraag vanaf uw browser en het tijdstip van deze opvraag. Bovendien worden de status en de verzonden hoeveelheid data in het kader van deze opvraag vastgelegd. Wij verzamelen ook product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem van de computer. Tevens leggen wij vast vanaf welke website men toegang verkreeg tot ons online-aanbod. Het IP-adres van uw computer zal daarbij slechts voor de duur van het websitebezoek opgeslagen blijven en daarna gewist of door inkorting geanonimiseerd worden. De overige gegevens zullen gedurende een begrensde periode opgeslagen blijven.

Wij gebruiken deze gegevens voor de exploitatie van ons online-aanbod, vooral om fouten vast te stellen en op te heffen, om de bezoekersfrequentie van het online-aanbod vast te stellen en om aanpassingen en verbeteringen te kunnen doorvoeren.  Deze doeleinden gelden bovendien als ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van de data volgens Art. 6 lid 1 punt f) DSGVO dat als wettelijke basis voor deze verwerking geldt.

Gebruik van cookies

Net zoals op veel websites het geval is, maken wij voor ons online-aanbod gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die bepaalde instellingen en gegevens ten behoeve van de interactie met ons online-aanbod via uw browser opslaan. Een cookie bevat in de regel de naam van het domein waar het cookie vandaan komt en informatie over de leeftijd van het cookie alsmede een alfanumerieke identificatie.

Cookies stellen ons in staat om u computer te herkennen en eventuele voorinstellingen meteen beschikbaar te stellen. Cookies helpen ons om het online-aanbod te verbeteren en u een betere en nog meer op u afgestemde service te kunnen aanbieden. Deze doelen gelden bovendien als ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van de data volgens Art. 6 lid 1 f) DSGVO.

De door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie-cookies die na afloop van de browsersessie automatisch worden verwijderd. In sommige gevallen kunnen ook cookies met een langere opslagduur worden gebruikt, zodat ook bij het volgende bezoek aan onze website rekening kan worden gehouden met uw voorinstellingen en voorkeuren.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat deze u informeert zodra er cookies worden verzonden. Het is bovendien mogelijk reeds opgeslagen cookies handmatig te verwijderen via de instellingen van de browser. Wij wijzen u erop dat u ons online-aanbod onder bepaalde omstandigheden slechts beperkt of helemaal niet kunt gebruiken, wanneer u de opslag van cookies weigert of noodzakelijke cookies verwijdert.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor statistische analyses. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te verlenen aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens bij Google. U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking daarvan door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Verdere informatie vindt u onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl (algemene informatie over Google Analytics en privacybescherming). Wij wijzen u erop dat op onze internetpagina's Google Analytics met de code "anonymizeIp();" uitgebreid is om de IP-adressen te anonimiseren, waarbij het laatste octet wordt verwijderd.

Wij zijn van mening dat door de getroffen veiligheidsmaatregelen (anonimisering en herroepingsmogelijkheid) de dataverwerking ter optimalisatie van ons online-aanbod als gerechtvaardigd belang in de dataverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO beschouwd kan worden.

Google verbeterde conversie-tracking

Voor ons online aanbod maken wij gebruik van de Google Enhanced Conversion Tracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google'). Google Enhanced Conversions vult de vorige conversietags aan. Conversietracking wordt gebruikt om statistieken op te stellen om het totale aantal websitegebruikers te achterhalen en informatie over welke acties zij hebben ondernomen. Met behulp van de uitgebreide conversies kunnen conversies nog nauwkeuriger worden vastgelegd. Conversiegegevens van ons online-aanbod, die door ons als verantwoordelijke voor het online-aanbod zelf worden verzameld en door de gebruiker worden verstrekt, kunnen via uitgebreide conversies in gecodeerde vorm aan Google worden doorgegeven. De gegevens van de websitebezoekers worden versleuteld met een eenrichtings hash-algoritme SHA256, een conclusie over de persoon kan niet worden getrokken. Uitgebreide conversies worden gebruikt voor klanten die zelf gegevens hebben verstrekt, zoals hun e-mailadres, naam, huisadres of telefoonnummer, bijvoorbeeld in het kader van een klantenaccount. Op basis van deze informatie worden klanten toegewezen aan de Google-accounts waarop zij waren ingelogd toen zij interactie hadden met het online-aanbod. In dit verband kan niet worden uitgesloten dat gegevens aan de VS zullen worden doorgegeven en dat de veiligheidsautoriteiten van de VS toegang tot deze gegevens kunnen krijgen. Voor meer informatie, zie het Privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?gl=de en op https://support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=de.

Webtrekk

Wij gebruiken de diensten van de firma Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn (www.webtrekk.com) voor statistische analyses. Webtrekk GmbH is door TÜV Saarland gecertificeerd voor de privacybescherming in het segment Web Controlling Software. In het kader van de certificering vindt een controle van de vastlegging en verwerking van trackingdata plaats met het oog op de conformiteit met de privacybescherming en dataveiligheid.

In het kader van uw bezoek aan onze website wordt voor onze webcontrolling informatie verzameld en geanalyseerd die uw browser doorgeeft. De verzameling gebeurt via een pixel die op elke internetpagina geïntegreerd is en door het gebruik van cookies.

De verzamelde data dienen ervoor anonieme gebruiksprofielen aan te maken die als basis voor webstatistieken worden gebruikt. Er vindt daarbij echter geen persoonlijke identificatie van individuele gebruikers plaats en de gegevens worden niet in verband gebracht met andere gegevens.

Het opmaken van webstatistieken geldt bovendien als ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van de data volgens Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar aantekenen tegen de dataverzameling en -opslag door Webtrekk GmbH om toekomstige verwerking te verhinderen. Hiervoor kunt u de volgende link gebruiken: Klik hier om tracking uit te schakelen . Door bevestiging van de link wordt op uw computer een opt-out-cookie geplaatst.

Contentsquare

Content Square SAS gebruikt bepaalde controle- en volgtechnologieën, zoals cookies, beacons, pixels, tags, en scripts (gezamenlijk, 'Cookies'). Deze technologieën worden gebruikt om onze website en klantgericht platform (samen: 'Site & Platform') te onderhouden, te leveren en te verbeteren, en om onze klanten een betere ervaring te bieden (bijvoorbeeld om de voorkeuren van gebruikers te volgen, om onze Site & Platform beter te beveiligen, om technische problemen op te sporen, en om de algemene prestaties van onze Site & Platform te controleren en te verbeteren).

Deze pagina bevat informatie over wat Cookies zijn, de Cookies die op onze Site & Platform gebruikt worden, hoe je Cookies in je browser kunt uitschakelen en enkele nuttige links voor verdere lectuur over dit onderwerp.

Voor meer informatie over onze algemene privacypraktijken, ook met betrekking tot onze Diensten, kun je terecht in ons Privacybeleid.

Retargeting en remarketing

Retargeting resp. remarketing zijn technologieën, waarbij bij gebruikers die een bepaalde website hebben bezocht, ook na het verlaten van deze website nog daaraan gerelateerde advertenties worden weergegeven. Hiervoor is het noodzakelijk om internetgebruikers ook buiten de eigen internetpagina te kunnen herkennen, waarvoor cookies van de betreffende dienstverleners worden gebruikt. Bovendien wordt rekening gehouden met het eerdere gebruikersgedrag. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, dan kunnen deze of vergelijkbare producten hem later op andere websites worden gepresenteerd. Het gaat daarbij om gepersonaliseerde marketing die op de behoeften van de individuele gebruikers afgestemd is. Voor deze gepersonaliseerde marketing is het niet noodzakelijk dat er een identificatie van de gebruiker plaatsvindt die verder gaat dan de herkenning op zich. De voor de retargeting resp. remarketing gebruikte gegevens worden door ons daarom niet in verband gebracht met verdere gegevens.

Wij gebruiken dergelijke technologieën om gericht advertenties in te zetten op het internet. Voor de plaatsing van de advertenties maken wij gebruik van externe aanbieders. Wij gebruiken onder andere aanbod van Google dat een automatische weergave van voor de internetgebruiker interessante producten mogelijk maakt. Deze functie wordt via cookies geïmplementeerd Verdere informatie over deze technologie vindt u in de Google privacyverklaring onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl. De installatie van de cookies voor Google Remarketing en Google AdWords Conversion Tracking kan door een instelling van de browsersoftware door oproepen van de website https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl en een wijziging van de betreffende instelling worden verhinderd.

De gerichte schakeling van advertenties geldt daarbij als ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van de data volgens Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

Registratie

U kunt zich registreren voor het gebruik van ons online-aanbod. Daarbij moet u de in het kader van de registratie gevraagde gegevens meedelen, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Bovendien leggen wij datum en tijdstip van de registratie en het IP-adres vast. In het kader van het registratieproces vragen wij u om uw toestemming voor het gebruik van deze gegevens. U heeft daarbij het voordeel dat u deze gegevens niet bij elk bezoek of elke bestelling opnieuw hoeft in te voeren.

Mits de gebruiker een akkoordverklaring heeft afgegeven, is Art. 6 lid 1 punt a) DSGVO de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens uit de registratie. Voor zover u zich bij ons registreert om een overeenkomst uit te voeren of tot stand te gaan brengen, is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO de additionele wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens.

De in het kader van de registratie als verplicht veld opgevraagde informatie is noodzakelijk voor de vervulling of totstandkoming van een overeenkomst met ons over bepaalde diensten of leveringen. U bent echter niet verplicht om u te registreren, maar kunt ook als gast bestellen. In dat geval moet u echter bij elke bestelling weer alle voor de afhandeling van de overeenkomst vereiste gegevens invoeren.

Bij registratie wordt voor u een klantaccount aangemaakt. De gegevens in het klantaccount blijven bij ons zolang opgeslagen als er sprake is van een actieve klantrelatie. Wanneer gedurende een periode van drie jaar geen activiteit meer vaststelbaar is, wordt de status van de klantrelatie op inactief gezet. U kunt op elk gewenst moment de opheffing van uw klantaccount verlangen.

Social login

Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestaande profiel bij de sociale netwerken Facebook (Facbook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA) en Google (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland) te gebruiken voor de registratie en aanmelding voor onze online-diensten. Hiervoor kunt u bij registratie cq. aanmelding op de betreffende symbolen van Facebook cq. Google klikken. Door op het symbool in kwestie te klikken, wordt een nieuw venster geopend waarin u zich bij de betreffende dienstverlener kunt aanmelden. U wordt daar ook op de hoogte gebracht, welke gegevens voor de authenticatie en voor de registratie cq. aanmelding worden doorgegeven. Op basis van uw toestemming is het bovendien mogelijk dat andere gegevens uit uw profiel aan ons worden doorgegeven. Deze gegevens (zoals uw leeftijd of wat u geliket hebt) dienen voor ons dan voor optimalisatie van onze diensten, inclusief de aanpassing van onze diensten aan uw belangstelling. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is uw toestemming conf. art. 6, lid (1), sub a) van de AVG.

Voor het uitvoeren van de authenticatie wordt een verbinding tussen uw terminal en de servers van de respectievelijke aanbieders tot stand gebracht. Hierdoor komt de aanbieder met name uw IP-adres en eventueel ook nog andere informatie over uw terminal te weten. Wij hebben geen invloed op de manier waarop de aanbieder deze gegevens verwerkt. Daarop is de privacyverklaring van de betreffende aanbieder van toepassing:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google: https://policies.google.com/privacy

Bestellingsafhandeling

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij bestellingen alleen binnen ons bedrijf en gelieerde ondernemingen en bij de voor de afhandeling van bestellingen ingezette bedrijven.

Opslag en doorgifte van gegevens bij bestellingen

Voor de afhandeling van bestellingen werken wij samen met diverse bedrijven die de betalingsafhandeling en de logistiek verzorgen. Wij zorgen ervoor dat ook deze partners de wet- en regelgeving voor de privacybescherming naleven. Wij geven uw adresgegevens (naam en adres) door aan het vervoersbedrijf dat de bestelde producten bij u aflevert. De wettelijke basis daarvoor is Art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

Deze gegevens blijven bij ons opgeslagen zolang zij voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Bovendien slaan wij deze gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven periode op om na uitvoering van de overeenkomst aan alsnog geldende verplichtingen en aan de handelsrechtelijke en fiscale bewaartermijnen te voldoen. Deze bewaartermijn bedraagt in de regel 10 jaar vanaf het einde van het betreffende kalenderjaar.

Betalingsafhandeling bij bestellingen, Paypal

Afhankelijk van gekozen betaalwijze vindt de betalingsafhandeling bij bestellingen eventueel plaats door inschakeling van een dienstverlener.

Bij betaling met een creditcard worden uw daarvoor benodigde gegevens zoals uw naam, adres en koopgegevens doorgegeven aan het relevante creditcardbedrijf.

Bij betaling via PayPal wordt u via een link doorgestuurd naar de website van PayPal. Daarbij worden persoonsgegevens van u verwerkt. Dit zijn uw naam, uw adres, uw e-mailadres, evt. telefoonnummers en rekening- en creditcardgegevens. Houd hierbij rekening met de Algemene voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg op de website www.paypal.com.

De wettelijke basis voor de betalingsafhandeling is Art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegeven is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u, waarbij de betalingswijze door u vrij kan worden gekozen.

Deze gegevens blijven bij ons opgeslagen zolang zij voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Bovendien slaan wij deze gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven periode op om na uitvoering van de overeenkomst aan alsnog geldende verplichtingen en aan de handelsrechtelijke en fiscale bewaartermijnen te voldoen. Deze bewaartermijn bedraagt in de regel 10 jaar vanaf het einde van het betreffende kalenderjaar.

Kredietwaardigheidscontrole

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze kan een controle van uw kredietwaardigheid noodzakelijk zijn. In dat geval maken wij, mits u uw toestemming heeft verleend, voor deze kredietwaardigheidscontrole gebruik van een externe dienstverlener waaraan wij uw gegevens (naam, adres, geboortedatum, bestelbedrag) doorgeven. Deze gegevens sturen wij in dit kader naar de firma REAL Solution Factoring GmbH, Normannenweg 32, 20537 Hamburg

De wettelijke basis voor de kredietwaardigheidscontrole is Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO. Wanneer u geen toestemming wilt verlenen voor een kredietwaardigheidscontrole, moet u eventueel een andere betaalwijze kiezen.

In het kader van deze kredietwaardigheidscontrole vragen wij een inschatting op die aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat onze vordering uit de bestelling niet voldaan zal worden. Wij ontvangen van onze dienstverlener slechts een waarschijnlijkheidswaarde (scorewaarde), maar geen verdere details. Op basis van deze waarde beoordelen wij vervolgens of wij u de gewenste betaalwijze kunnen aanbieden. Na afronding van deze toetsing wordt de scorewaarde bij ons gewist en niet opgeslagen in het kader van de bestelgegevens. Het is voor ons daarom niet mogelijk om achteraf nog aan te geven waarom een bepaalde betaalwijze bijv. niet mogelijk is geweest.

Communicatie met ons

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen, o.a. via het contactformulier op onze website. Bovendien informeren wij u met alle plezier regelmatig via onze e-mail-nieuwsbrief.

Contactformulier

Voor zover u gebruik wilt maken van het contactformulier op onze website, leggen wij daarbij de persoonsgegevens vast die u in het contactformulier invoert, met name uw naam en e-mailadres. Bovendien slaan wij het IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanvraag op. Wij verwerken de via het contactformulier doorgegeven gegevens uitsluitend om antwoord te kunnen geven op uw aanvraag of vraag.

U kunt zelf beslissen welke informatie u via het contactformulier aan ons wilt doen toekomen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Na afhandeling van de aangelegenheid worden de gegevens in eerste instantie door ons opgeslagen voor het geval dat u nog vragen mocht hebben. U kunt op elk gewenst moment de verwijdering van de gegevens verlangen en anders worden zij na volledige afhandeling van de aangelegenheid verwijderd; verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onverlet.

Nieuwsbrief

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen marketingdoeleinden gebruikt tot u zich afmeldt. U ontvangt tevens regelmatig informatie per e-mail over actuele thema's alsmede e-mails over bijzondere gebeurtenissen, zoals bijv. speciale acties. Afhankelijk van onze informatie over u kunnen deze e-mails gepersonaliseerd zijn of individueel aan u gericht zijn.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij, voor zover wij van uw geen schriftelijke toestemming hebben ontvangen, de zogenaamde double-opt-in procedure, wat inhoudt dat wij u pas een nieuwsbrief per e-mail toesturen, wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk bevestigd hebt dat wij de verzending van de nieuwsbrief moeten activeren. Wij zullen u dan een mededeling per e-mail toesturen en u vragen op een in deze e-mail aanwezige link te klikken om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Bij de weergave van de nieuwsbrief en het aanklikken van individuele links in de nieuwsbrief wordt informatie verzameld en geanalyseerd die automatisch doorgegeven wordt. Hiervoor wordt de eerste keer dat op een link in de nieuwsbrief wordt geklikt een cookie met onbeperkte looptijd geplaatst. Wanneer het cookie tussentijds gewist is of u een andere browser gebruikt, wordt het cookie opnieuw opgeslagen. Met behulp van de cookies wordt u herkend en kan uw gebruikersgedrag op onze webpagina's worden geanalyseerd. De verzamelde gegevens dienen ervoor om persoonsgebonden gebruikersprofielen samen te stellen. Op deze manier proberen wij de service voor u continu te verbeteren en u nog individueler over passend aanbod en acties te informeren. De links in de nieuwsbrief bevatten een toevallig, maar uniek identificatienummer. Dit nummer kunnen wij of externe dienstverleners die voor ons actief zijn, vastleggen en opslaan, wanneer u via uw computers deze links opent om extra informatie op te roepen op onze website. Het nummer in de links wordt niet gekoppeld aan uw naam en andere tot u als persoon herleidbare informatie zonder dat u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. U kunt bezwaar maken tegen de hierboven geschreven registratie en analyse van het gebruik van links door op de [Opt-Out-Link] te klikken. Wanneer u gebruik maakt van deze optie, wordt een anoniem opt-out-cookie in uw browser opgeslagen dat informatie over uw bezwaar bevat en daardoor de dataverzameling verhindert. Het opt-out-cookie blijft in de door u gebruikte browser actief tot u het met de tools van de browser verwijdert. Wanneer u het cookie verwijdert of een andere browser of computer gebruikt, zullen wij echter niet langer kunnen herkennen dat u een dergelijk bezwaar kenbaar hebt gemaakt. De analyse van het gebruik van de nieuwsbrief en uw toestemming voor ontvangst van de nieuwsbrief blijven hierdoor onverlet.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO, wanneer u zich expliciet voor de nieuwsbrief aangemeld heeft. In het kader van de wettelijke bepalingen bestaat de mogelijkheid dat u van ons zonder uw uitdrukkelijke toestemming onze nieuwsbrief ontvangt, omdat u bij ons goederen of diensten heeft besteld en wij in dat verband uw e-mailadres hebben ontvangen en u geen bezwaar tegen de ontvangst van informatie via e-mail kenbaar heeft gemaakt. In dat geval moet Art. 6, lid 1 lit. ) DSGVO als wettelijke basis voor ons gerechtvaardigde belang in de verzending van direct marketing worden beschouwd.

Mocht u helemaal geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u de eerder verleende toestemming op elk gewenst moment met het oog op de toekomst herroepen resp. bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief zonder dat hiervoor andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan.  Gebruik gewoon de in onze nieuwsbrief aanwezige opzeggingslink of stuur een mededeling naar ons of onze manager voor de privacybescherming.

Sociale media

Op onze internetpagina's vindt u links naar de sociale netwerken Facebook, Instagram, Pinterest en het videoportaal YouTube. De individuele links herkent u aan het logo van de betreffende aanbieder.

Door aanklikken van de links worden de betreffende social-media websites geopend, waar deze privacyverklaring niet van toepassing is. Details over de daar geldende bepalingen vindt u in de privacyverklaringen van de individuele aanbieders. U vindt deze onder:

http://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Voordat u op de betreffende links klikt, vindt geen verzending van persoonsgegevens aan de verschillende aanbieders plaats. Het openen van de link naar de betreffende website is de basis voor de dataverwerking door de betreffende aanbieder.

Uw rechten en contact

Wij hechten er grote waarde aan om de verwerking van uw persoonsgegevens zo transparant mogelijk uit te leggen en u te informeren over uw rechten. Wanneer u nadere informatie wenst of gebruik wilt maken van de rechten die u toekomen, dan kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw wensen kenbaar te maken.

Rechten van betroffen personen

U heeft significante rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om te beginnen heeft u een omvangrijk recht op informatie en kunt u eventueel de correctie en/of verwijdering resp. blokkering van uw persoonsgegevens verlangen. U kunt ook een inperking van de verwerking verlangen en u heeft een recht op bezwaar. Met betrekking tot de door u aan ons opgegeven persoonsgegevens heeft u bovendien een recht om overdraagbaarheid van die data te verlangen.

Wanneer u een van uw rechten wilt uitoefenen en/of nadere informatie hierover wilt ontvangen, dan gelieve u contact op te nemen met onze klantenservice. Als alternatief kunt u bovendien contact opnemen met onze manager voor privacybescherming.

Herroeping van uw toestemming en bezwaar aantekenen

Een eenmaal door u verleende toestemming kunt u te allen tijde en in alle vrijheid met het oog op de toekomst herroepen. De herroeping van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de op basis van deze toestemming verrichte verwerking tot aan het moment van herroeping onverlet. De aanspreekpunten hiervoor zijn eveneens de klantenservice en de manager voor privacybescherming.

Voor zover de bewerking van uw persoonsgegevens niet gebaseerd is op een verleende toestemming, maar op een andere wettelijke basis berust, dan kunt u bezwaar maken tegen deze dataverwerking. Uw bezwaar leidt tot een toetsing en eventuele beëindiging van de dataverwerking. U wordt over het resultaat van deze toetsing geïnformeerd en u ontvangt - voor zover de dataverwerking desondanks voortgezet moet worden - van ons nadere informatie waarom de dataverwerking toegelaten is.

Manager voor privacybescherming en contact

Wij hebben een externe manager voor de privacybescherming benoemd die ons bij vraagstukken over de privacywetgeving ondersteunt en waarmee u ook rechtstreeks contact kunt opnemen. Voor vragen over onze omgang met persoonsgegevens of voor verdere informatie over privacythema's staan onze manager voor privacyzaken en zijn team graag tot uw beschikking:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte

Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefoon: 0521 / 96535-812
E-mail: privacy@brandi.net

Voor zover u persoonlijk per e-mail contact wilt opnemen met onze manager voor privacybescherming, kunt u deze bereiken via sebastian.meyer@brandi.net.

Klachten

Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring of de toepasselijke wet- en regelgeving op dat gebiedt, kunt u een klacht indienen bij onze manager voor privacyzaken. De manager voor privacybescherming zal de aangelegenheid toetsen en u over de bevindingen van deze toetsing informeren. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Verdere informatie en wijzigingen

Links naar andere websites

Ons online-aanbod kan links naar andere websites bevatten. De links zijn in de regel als zodanig herkenbaar. Wij hebben geen invloed op de mate waarin de websites waarnaar de links verwijzen, aan de toepasselijke wet- en regelgeving voor de privacybescherming voldoen. Wij adviseren u daarom ook op andere websites kennis te nemen van de privacyverklaringen die daar gelden.

Wijziging van deze privacyverklaring

De stand van deze privacyverklaring wordt door de datumvermelding (onderaan) kenbaar gemaakt. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen met het oog op de toekomst. Een wijziging vindt met name plaats bij technische aanpassingen van de website of bij veranderingen in de wet- en regelgeving voor de privacybescherming. De telkens actuele versie van de privacyverklaring is altijd rechtstreeks afroepbaar via de website. Wij adviseren u regelmatig kennis te nemen van eventuele wijzigingen van deze privacyverklaring.

Stand van deze privacyverklaring: mei 2018