Ogólne Warunki Handlowe

 

§ 1  Zakres obowiązywania i warunki umowy handlowej

(1) We wszelkiej współpracy handlowej mającej miejsce za pośrednictwem sprzedaży internetowej firmy Wortmann Fashion Retail, obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne warunki umowy handlowej, obowiązujące w momencie składania zamówienia. Warunki niezgodne nie będą przyjmowane, ich ważność musi być wyraźnie zaakceptowana na piśmie. Warunki umowy pomiędzy firmą Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG, Klingenbergstr. 1-3, D-32758 Detmold („Wortmann Fashion Retail“) a zamawiającym („Klient“) zaczynają obowiązywać przy przyjęciu zamówienia przez firmę.

(2) Językiem umowy jest język polski.

(3) Oferta towarów w naszym sklepie internetowym skierowana jest wyłącznie do kupujących, którzy ukończyli 18 rok życia.

 

§ 2  Zawarcie umowy

(1) Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępne produkty, o minimalnej wartości zamówienia 110 złoty. Prezentacja produktu w sklepie internetowym stanowi jedynie niewiążące zaproszenie klienta, do zamówienia odpowiednich produktów.

(2) Klient może wybrać produkty z dostępnego asortymentu firmy Wortmann Fashion Retail i zaznaczyć je przyciskiem „Do mojego koszyka zakupów“. Za pomocą przycisku „Do kasy“ kontynuowany jest proces zamówienia i zakończony przyciskiem „Kupuję“. Klikając na przycisk „Kupuję“, klient sprawia, że przyjmuje wiążąco ofertę zakupu produktów, wymienionych w podsumowaniu zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia, klient w dowolnym czasie może przeglądać dane i zmieniać je. Wysyłanie zamówienia jest możliwe tylko wtedy, gdy klient poprzez odpowiednie kliknięcie zaakceptuje ważność polityki prywatności i przyjmie Ogólne warunki umowy handlowej, stające się wówczas podstawą umowy.

(3) Firma Wortmann Fashion Retail wysyła klientowi automatyczne potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem e-mail, w którym zlecenie klienta jest notowane ponownie i klient może je wydrukować funkcją „Drukuj“. Automatyczne potwierdzenie zamówienia dokumentuje tylko, które zlecenie klienta zostało odebrane przez Wortmann Fashion Retail i nie stanowi przyjęcia zamówienia. Umowa staje się ważna dopiero po oświadczeniu firmy Wortmann Fashion Retail o akceptacji, które ma miejsce albo odrębnym e-mailem albo zawiadomieniem o wysyłce (potwierdzenie wysyłki) albo dostawą produktów.

(4) Firma Wortmann Fashion Retail ma prawo, odmówić realizacji zamówienia, a tym samym zawarcia umowy kupna, jeżeli poprzednie zamówienia nie zostały w pełni zamknięte, w szczególności gdy istnieją nadal niespłacone należności od klientów. Alternatywnie firma Wortmann Fashion Retail może odłożyć wykonanie zamówienia, a tym samym wykonanie zobowiązań wynikających z nowej umowy zakupu, aż do zamknięcia poprzedniego zamówienia. W takim przypadku firma Wortmann Fashion Retail poinformuje o tym klienta.

(5) Zawarcie umowy ma miejsce w języku polskim.

 

§ 3  Dostępność i dostarczanie produktów

(1) (1) Dostępność produktu może zależeć od wymagań klienta (rozmiar, kolor itd.), jest jednakże zaznaczona przy każdym produkcie. Produktów, które nie są dostępne, nie można zamawiać. Istnieje jednak możliwość, że klient może zostać umieszczony na liście oczekujących. Jeśli dostępność później się zmieni to firma Wortmann Fashion Retail poinformuje o tym klienta i może powstrzymać się od przyjęcia zamówienia.

(2) Dostawa i rozliczenie następują w imieniu i wg rachunku firmy Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG, Klingenbergstr. 1 - 3, D-32758 Detmold.

(3) Czas dostawy zależy od sposobu wybranej wysyłki dostępnych produktów, zwykle do jednego tygodnia, liczonych od otrzymania zapłaty z góry. Firma Wortmann Fashion Retail ma prawo do dostaw częściowych.

(4) W przypadku działania siły wyższej lub podobnych zdarzeń, takich jak strajk, lokaut, niedobór zasobów, niezawinione wąskie gardła transportowe i niezawinione przeszkody działania, na przykład z powodu pożaru, zalania lub uszkodzenia maszyny, firma Wortmann Fashion Retail natychmiast poinformuje klienta o przeszkodzie działania. Obowiązek dostarczenia zamówionych produktów, na czas trwania takiej przeszkody zostaje przerwany; firma Wortmann Fashion Retail poinformuje klienta o istnieniu takiej przeszkody i o jej usunięciu. Jeśli taka przeszkoda w działaniu trwa przez okres dłuższy niż cztery tygodnie, to klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Dalsze roszczenia, szczególnie o odszkodowanie od firmy Wortmann Fashion Retail, nie mogą mieć miejsca.

(5) Istnieją następujące ograniczenia dotyczące transportu: Wortmann Fashion Retail dostarcza tylko do klientów, którzy mają miejsce stałego pobytu (adres rozliczeniowy) w jednym z następujących krajów i w tym samym kraju mogą podać adres dostawy: Polska.

 

§ 4  Ceny i koszty wysyłki

(1) Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są podane włącznie z obowiązującymi podatkami. Minimalna wartość zamówienia dla zamówienia wynosi 110 złoty, miarodajna jest tu rzeczywista wartość towarów.

(2) Dostawy mają miejsce wyłącznie w obrębie Polski.

(3) Wysyłka towaru następuje poprzez Poczta Polska.

(4) W odniesieniu do dostawy musi być opłacona przez klienta opłata za wysyłkę zależną od sposobu wysyłki zamówienia, która jest wymieniona w podsumowaniu zamówienia przed realizacją zamówienia. Liczba zamówionych produktów jest nieistotna dla obliczania podziału kosztów wysyłki.

(5) Jeżeli z przyczyn technicznych lub logistycznych, wysyłka ma miejsce w kilku dostawach częściowych, to opłata za przesyłkę jest naliczana tylko raz.

 

§ 5  Warunki płatności

(1) Klient może dokonywać płatności przez PayPal, Apple Pay, Przelewy24, za pobraniem lub kartą kredytową.

(2) Zapłata ceny sprzedażnej jest wymagana w momencie składania zamówienia.

 

§ 6 Rekompensata i prawo zatrzymania

(1) Prawo do rekompensaty przysługuje Kupującemu wyłącznie wtedy, gdy roszczenie wzajemne Kupującego zostało prawomocnie ustanowione lub nie jest przez nas odrzucone lub uznane lub jest ściśle związane z naszym roszczeniem.

(2) Kupujący może skorzystać z prawa zatrzymania wyłącznie wtedy, gdy roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

 

§ 7  Gwarancja obejmująca wady

(1) Firma Wortmann Fashion Retail odpowiada za wady, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W odniesieniu do przedsiębiorstw, okres gwarancji na produkty dostarczane wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

(2) Oczywiste wady materiałowych lub produkcyjne dostarczonych produktów i uszkodzeń transportowych, muszą być niezwłocznie zgłoszone przez klienta, jeśli klient nie jest konsumentem.

 

§ 8  Odpowiedzialność

(1) Firma Wortmann Fashion Retail ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za rażące niedbalstwo; poza tym odpowiedzialność jest ograniczona lub wyłączona zgodnie z poniższymi przepisami.

(2) Odpowiedzialność firmy Wortmann Fashion Retail ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód w postanowieniach umowy.

(3) Firma Wortmann Fashion Retail jest odpowiedzialna za niewielkie zaniedbanie tylko wtedy, jeśli naruszony jest obowiązek spełnienia celów umowy o szczególnym znaczeniu (obowiązek kardynalny). W tym przypadku, ma zastosowanie powyższe ograniczenie odpowiedzialności; w przeciwnym razie odpowiedzialność za lekkie zaniedbanie jest całkowicie wyłączona.

(4) Odpowiedzialność za szkody pośrednie i wtórne, w szczególności za szkody z powodu przerwy w działalności i utraty zysku jest całkowicie wyłączona.

(5) Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku uszczerbku życia, ciała lub zdrowia lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Nie wpływa to na dalszą odpowiedzialność z tytułu gwarancji, która została przejęta przez firmę Wortmann Fashion Retail.

(6) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują także na rzecz naszych przedstawicieli.

 

§ 9  Prawo odstąpienia od umowy

Jeśli Klient jest konsumentem i zawarł umowę z Wortmann Fashion Retail w zakresie korzystania z niniejszego sklepu internetowego, wówczas Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami:

Pouczenie o odstąpieniu

Prawo do odstąpienia

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn. Prawo do odstąpienia przysługuje przez 14 dni od dnia, w którym Klient lub jedna z wymienionych przez Klienta osób trzecich, która nie jest przewoźnikiem, wzięła w posiadanie lub posiada ostatni towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy w wyraźnym oświadczeniu poinformować nas o decyzji odstąpienia od umowy pod adresem

Wortmann Fashion Retail Onlineshops, c/o fuljoyment AG, Nikolaus-Otto-Str. 1, 22946 Trittau, Niemcy
numer telefonu: 48-22-4810510, numer faksu: 48-22-4810511, adres e-mail: service.pl@tamaris.com

(np. list wysłany pocztą, faks lub e-mail). W tym celu można skorzystać z dołączonego formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy: pobierz formularz odstąpienia od umowy.

Jeśli wraz z dostawą towaru Klient otrzymał dokumenty, w których podano inne dane adresowe do celów dostarczenia oświadczenia, można według własnego uznania poinformować o odstąpieniu także pod tym adresem.

Aby zachować okres odstąpienia, wystarczy przysłać informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie płatności otrzymane od Klienta, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż polecana przez nas najkorzystniejsza dostawa standardowa) bezzwłocznie i najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od umowy, Płatność zwrócimy za pomocą tego samego środka płatności, który został wykorzystany podczas pierwotnej płatności, chyba że ustalono inaczej z Klientem, w żadnym wypadku Klient nie zostanie obciążony opłatami z powodu zwrotu płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności aż do momentu otrzymania zwrotu towaru lub do momentu przedstawienia przez Klienta dowodu, że towar został odesłany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego odesłania towaru na następujący adres najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy:

Wortmann Fashion Retail Onlineshops, Nikolaus-Otto-Str. 100, 22946 Trittau, Niemcy

Jeśli wraz z dostawą towaru Klient otrzymał dokumenty, w których podano inne dane adresowe do celów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, można według własnego uznania odesłać towar na ten adres zamiast na adres wskazany powyżej.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli towary zostaną odesłane przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu towarów.

Klient pokrywa koszty za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wyłącznie wtedy, gdy zmniejszenie wartości towarów wynika z niewłaściwego obchodzenia się przez Klienta z towarami w stopniu większym niż to konieczne do oceny charakteru, właściwości i sposobu działania towarów.

 

§ 10  Zastrzeżenie własności

Do czasu pełnej zapłaty za dostarczone produkty pozostają one własnością firmy Wortmann Fashion Retail. Jeśli klient płaci więcej niż dziesięć dni za późno, to Wortmann Fashion Retail ma prawo do odstąpienia od umowy i żądać zwrotu towarów.

 

§ 11  Ochrona danych

(1) Firma Wortmann Fashion Retail zbiera w trakcie realizacji kontraktów, dane osobowe klientów. Firma Wortmann Fashion Retail przestrzega przy tym zasad ustawy Republiki Federalnej o ochronie danych i wszystkich innych właściwych przepisów o ochronie danych.

(2) Bez zgody klienta dane inwentaryzacyjne i użytkowania firmy Wortmann Fashion Retail zbierane są tylko dla przetwarzania lub używania, w zakresie niezbędnym dla realizacji umów. Dalsze szczegóły zawarte są w Oświadczeniu o ochronie danych, dostępnym do wyświetlenia w sklepie internetowym.

 

§ 12  Postanowienia końcowe

(1) W umowach pomiędzy firmą Wortmann Fashion Retail a klientem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Praw ONZ nabywcy (CISG). Ustawowe zasady ograniczające swobodę wyboru prawa i stosowania obowiązujących przepisów, w szczególności w państwie, w którym klient jako konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone.

(2) O ile klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznego funduszu specjalnego, wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego pomiędzy klientem a firmą Wortmann Fashion Retail ma sąd dla siedziby firmy Wortmann Fashion Retail.

 

§ 13  Platforma Komisji Europejskiej do rozwiązywania sporów on-line

(1) Komisja Europejska ma w Internecie pod następującym adresem Platformę rozwiązywania sporów on-line: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

(2) Platforma ta służy jako punkt wyjścia dla pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających ze sprzedaży internetowej lub usług, z których korzysta konsument.

(3) Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu arbitrażowym w centrum pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

Aktualizacja: 1. sierpień 2020